Afstudeervarianten

Binnen de master Fiscale economie en Fiscaal recht zijn er verschillende mogelijkheden om af te studeren. Niet alleen kun je een literatuurscriptie schrijven, ook op andere manieren kun je je studietijd afronden. 

Master Thesis

De meest gebruikelijke wijze van afstuderen is het schrijven van een afstudeerscriptie. Hierbij wordt van de kandidaat verwacht dat er aan de hand van zelfstandig verricht onderzoek een wetenschappelijk werkstuk wordt geschreven met een omvang van ongeveer 40 bladzijden.

In dit werkstuk wordt aan de hand van een goed afgebakende probleemstelling een onderwerp op het gebied van het belastingrecht of de fiscale economie beschreven, geëvalueerd en geanalyseerd. Bij de keuze van je onderzoeksthema kun je jezelf richten op een wetenschappelijk vraagstuk, op een van de fiscale vakgebieden of je kunt gebruik maken van de aangeboden thema's binnen de diverse onderzoekspilots.

Na afronding van je onderzoek dienen afsluitend de onderzoeksresultaten ten overstaan van een examencommissie te worden gepresenteerd en verdedigd. Naast deze algemene afstudeervariant zijn er diverse andere varianten ontwikkeld. Centraal in al deze varianten staat echter wel het schrijven van een wetenschappelijk afstudeerwerkstuk dat ten overstaan van een examencommissie dient te worden verdedigd.

Eucotax Wintercourse

Jaarlijks wordt er door het FIT een (mede door de Europese Commissie ondersteund) internationaal fiscaal onderzoeksproject voor studenten georganiseerd: de EUCOTAX Wintercourse.

De doelstelling van deze afstudeervariant is om in nauwe samenwerking met een aantal geselecteerde buitenlandse universiteiten een bepaald fiscaal thema in een rechtsvergelijkend perspectief te onderzoeken. Daartoe worden diverse deelonderwerpen gedefinieerd. Per onderwerp zullen meerdere studenten uit diverse landen onderzoek verrichten.

Tijdens de Wintercourseweek zal in verschillende bijeenkomsten (workshops) over de diverse aspecten met de begeleiders en sprekers worden gediscussieerd. De studenten die namens de UvT deelnemen aan deze intensieve werkweek zullen samen met studenten van verschillende Europese universiteiten discussiëren over het gekozen thema en voorstellen ontwikkelen voor oplossingen op Europees niveau. De discussies zullen plaatsvinden aan de hand van door de studenten gehouden (Engelstalige) referaten en gemaakte (Engelstalige) papers.

Door deelname aan de EUCOTAX Wintercourse wordt tevens voldaan aan de verplichtingen behorende bij het keuzevak Capita selecta Internationaal belastingrecht. De EUCOTAX Wintercourse wordt afgesloten door middel van een verdediging van de rechtsvergelijkende onderzoeksresultaten.

Heb je interesse in of vragen over deze wijze van afstuderen, neem dan contact op met prof. mr. E.C.C.M. Kemmeren of prof. dr. P.H.J Essers. De selectie voor deelname aan deze Wintercourse vindt plaats in september van ieder studiejaar. Zie http://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/fit/onderwijs/Eucotax-Wintercourse/ voor meer informatie.

Moot Court

De Moot Court Competition is een pleitwedstrijd op het gebied van Europees en internationaal belastingrecht. Ter voorbereiding op de Moot Court Competition wordt, op basis van een casus, door de teams van de verschillende deelnemende universiteiten een Engelstalige pleitnota geschreven. Elke student van een deelnemend team neemt hierbij een andere rol op zich: die van lidstaat of van belanghebbende. Bij het schrijven van deze pleitnota wordt je intensief begeleid door de docenten.De Moot Court vindt plaats in Leuven en duurt een week. Gedurende deze week vinden verschillende Engelstalige pleitrondes plaats, waarbij de verschillende deelnemende universiteiten tegen elkaar uitkomen. De andere deelnemende universiteiten zijn:
  • Corvinus University of Budapest
  • Georgetown University
  • Handelshögskolan I Stockholm
  • Katholieke Universiteit Leuven
  • Liberia Universita Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (Rome)
  • Queen Mary University of London
  • Université Paris I Panthéon Sorbonne
  • Wirtschaftsuniversität Wien
 Het pleiten vindt plaats voor een fictief Hof van Justitie. De personen die hierin zitting hebben zijn allen gespecialiseerd in het Europese en internationale belastingrecht. De Moot Court Competition eindigt met een finale. Na afloop van de Moot Court Competition in Leuven dien je je pleitnota verder te bewerken tot een afstudeerscriptie, waarbij je je opgedane wetenswaardigheden verwerkt. Vervolgens dient deze scriptie te worden verdedigd.De selectie voor deelname vindt plaats in september van ieder studiejaar. Voor meer informatie kun je contact opnemen met prof.mr. E.C.C.M. Kemmeren.

Gentproject

In het Gentproject werkt de UvT samen met de universiteit Gent.

Doel van deze samenwerking is te komen tot een grensoverschrijdend onderzoeksproject voor studenten, waarin een bepaald fiscaalrechtelijk probleem in rechtsvergelijkend perspectief zal worden onderzocht.

Hiertoe worden enkele uitwisselingsbijeenkomsten georganiseerd die tot doel hebben te komen tot een werkstuk waarin beide rechtsstelsels voldoende belicht worden, maar waarin het grensoverschrijdende aspect van het probleem centraal staat. Daartoe is naast de bijeenkomsten een nauwe samenwerking met Belgische studenten noodzakelijk.

De deelname aan het Gentproject wordt afgesloten door middel van een presentatie en verdediging van de resultaten.

Heb je interesse in deelname in dit project, neem dan contact op met ons! De selectie voor het Gentproject vindt plaats in september.

Onderzoeksstage

Het FIT ondersteunt sinds eind 2003 geen stages meer, in die zin dat er een contract wordt opgemaakt tussen de Universiteit en het bedrijf dat de stage aanbiedt. 

Het staat je als student wel vrij zelf contact te leggen met een bedrijf voor een stage. De stage kan dan uitmonden in een masterthesis of doctoraalscriptie.

Het karakter van dit afstudeerwerkstuk is overigens bij een stage niet anders dan bij een afstudeerwerkstuk zoals hiervoor besproken bij mogelijkheid 1. Het literatuuronderzoek blijft dus voorop staan. De stage is min of meer een inspiratiebron voor het onderzoek, omdat men bij een stage meer binding met de fiscale praktijk kan krijgen.

Buitenland

Het is binnen de opleidingen Fiscale Economie en Fiscaal Recht mogelijk om studeren aan bepaalde buitenlandse universiteiten in de opleiding te integreren.

Van de student wordt dan verwacht dat gedurende het verblijf aan de buitenlandse universiteit minimaal één vak wordt gevolgd. Indien dit vak met goed gevolg wordt afgelegd, kan dit worden aangewend ter vervanging van een aan de UvT aangeboden verplicht fiscaal keuzevak, mits dit vak voldoende vergelijkbaar is. Daarnaast dient er een afstudeerwerkstuk in rechtsvergelijkend perspectief te worden geschreven, waarbij een deel van het onderzoek aan de buitenlandse universiteit zal plaatsvinden.

Ben je jezelf aan het oriënteren om in het buitenland te gaan studeren en wens je dit te combineren met het afstuderen aan de UvT, neem dan contact op met Prof.mr. E.C.C.M. Kemmeren.

Tax Assurance

Tax Assurance (TA) is een relatief nieuw vakgebied dat raakpunten met zowel de commerciële jaarrekening als de fiscale jaarrekening heeft. Naast inhoudelijk, kunnen belastingen en de ermee samenhangende verplichtingen ook worden beschouwd als een proces in de onderneming. Hierbij kunnen allerlei aspecten aan de orde komen: beleid, organisatie, riskmanagement, relatie met de commerciële jaarrekening etcetera. Deze aspecten vormen dan ook bestanddelen van de opleiding, naast uiteraard een verdere verdieping op fiscaal inhoudelijke punten. In de praktijk van de fiscale advisering wordt TA steeds belangrijker, bijvoorbeeld door de snelle groei van het fenomeen Horizontaal Toezicht. Horizontaal Toezicht is onder meer een nieuwe manier van communiceren tussen belastingplichtigen en de Belastingdienst, waarbij de mate van organisatie van de onderneming op fiscaal gebied een grote rol speelt. Als een onderneming fiscaal ‘niet op orde is’ of, anders gezegd, onvoldoende tax assurance kan bieden, kan niet van Horizontaal toezicht worden gebruik gemaakt. Vanuit de praktijk neemt de vraag naar mensen met kennis van TA sterk toe.

Het Fiscaal Instituut van de Universiteit van Tilburg (FIT) is voornemens een mastercourse TA aan te bieden aan studenten fiscale economie en fiscaal recht. Daarnaast staat de mastercourse TA open voor studenten fiscale economie en fiscaal recht van andere universiteiten. TA vormt een aanvulling op de reguliere opleiding fiscale economie en fiscaal recht. Wanneer de course met een voldoende is afgesloten krijgt de student een certificaat. 
TA bestaat uit twee keuzevakken, TA 1 en TA 2. Voor de reguliere studenten van het FIT is tevens verplicht dat men zijn masterscriptie schrijft over een onderwerp dat past binnen TA. De scriptie zelf maakt evenwel geen deel van TA uit. TA 1 omvat de meer algemene aspecten van TA en wordt gegeven door het FIT en vindt plaats in Tilburg. In TA 2 wordt dieper ingegaan op concrete fiscale risico’s. Voor de reguliere studenten worden de vakken kosteloos aangeboden.

De beide onderdelen van het programma zien er voorlopig als volgt uit:

Tax Assurance 1 (collegeperiode september/oktober)

College 1    Wat is Tax Assurance/corporate governance/fiscale ethiek 1
College 2    Wat is Tax Assurance/corporate governance/fiscale ethiek 2
College 3    Interne beheersing/management control/riskmanagement 1
College 4    Interne beheersing/management control/riskmanagement 2
College 5    Fiscale strategie/tax control framework/horizontaal toezicht 1
College 6    Fiscale strategie/tax control framework/horizontaal toezicht 2

Tax Assurance 2 (collegeperiode januari/februari)


College 1    Financial reporting and tax accounting 1 (o.a. IFRS, relatie met Titel 9 Boek 2BW) belastinglatenties, waardering activa, vorming voorzieningen, leasing etc., financiële instrumenten, opbrengstverantwoordingen
College 2    Financial reporting and tax accounting 2 (zie hiervoor)
College 3    Fiscale risico’s 1 (Loonbelasting en premieheffing)
College 4    Fiscale risico’s 2 (Indirecte belastingen)
College 5    Fiscale risico’s 3 (Vennootschapsbelasting en internationaal belastingrecht)
College 6    Financial audit and tax audit (controle, controlestrategieën, controletechnieken,  formele aspecten als inlichtingenverplichtingen en verwerping administratie (AWR))

Ter voorbereiding van de colleges dienen opdrachten te worden gemaakt en ingeleverd. Deze uitwerkingen worden door de docenten beoordeeld en maken deel uit van het tentamencijfer. 

Voor elk van de twee vakken dient een tentamen te worden afgelegd. Het tentamen bestaat uit het schrijven van een paper, alsmede het houden van een referaat naar aanleiding van de paper. Daarnaast telt de beoordeling van de voor de colleges gemaakte opdrachten mee in het tentamencijfer voor 25%. De paper telt voor 50% mee en het referaat voor 25%. Bij het referaat wordt de paper gepresenteerd (ongeveer 15 minuten), waarna ongeveer 30 minuten van debat en evaluatie volgt. Om het debat goed te laten verlopen, dienen de overige studenten de papers van hun medestudenten te bestuderen en vragen voor te bereiden.

Voor nadere inlichtingen kun je je wenden tot mr. dr. R. Russo ([email protected], 013- 4662412).